Uputa o popunjavanju odštetnog zahtjeva (prijave štete) u kojima je
sudjelovala divljač

Uputa oštećenoj osobi za podnošenje odštetnog zahtjeva (prijave štete) koja je nastala kao posljedica
prometnih i drugih nesreća u kojima je sudjelovala divljač

Oštećena osoba u slučaju štete na vozilu (materijalna šteta) je vlasnik vozila prema podacima koji su navedeni u prometnoj dozvoli vozila na kojem je nastala šteta i to u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovala divljač i koja se dogodila na javnoj cesti, javnoj prometnoj površini ili željezničkoj pruzi iz čega su isključene štete koje su nastale na autocestama te javnim cestama i prometnim površinama koje se nalaze unutar područja obuhvaćenog Programom zaštite divljači (PZD) za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave (JLS).
Oštećena osoba u slučaju štete koja za posljedicu ima smrt, oštećenje zdravlja ili tijela osobe je osoba koja je pretrpjela oštećenje zdravlja ili tijela, odnosno, u slučaju smrti, zakonski nasljednici i to kada je to posljedica prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač i koja se dogodila na javnoj cesti ili javnoj prometnoj površini ili željezničkoj pruzi iz čega su isključene štete koje su nastale na autocestama ili javnim cestama i prometnim površinama koje se nalaze unutar područja obuhvaćenog Programom zaštite divljači (PZD) za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave (JLS).
Oštećena osoba odštetni zahtjev (prijavu štete) popunjava na obrascu „PRIJAVA ŠTETE“ HLS-a koji je dostupan na internetskim stranicama Hrvatskog lovačkog saveza.
Ispravno popunjen i uredan odštetni zahtjev dostavlja se na jedan od sljedećih načina:

  • elektroničkom poštom na e-mail adresu prijava.stete@hls.t-com.hr
  • poštom, u pisanom obliku, na adresu Hrvatski lovački savez, 10 000 Zagreb, Vladimira Nazora 63
    Molimo Vas odaberite samo jedan od načina dostavljanja odštetnog zahtjeva.
    Oštećena osoba odštetni zahtjev podnosi neodgodivo, a najkasnije u roku 5 dana od dana saznanja za
    nastanak štetnog događaja.
    Nakon zaprimanja štete, Hrvatski lovački savez, u slučaju dostavljanja odštetnog zahtjeva elektroničkom poštom, obavijestit će Vas o zaprimljenom odštetnom zahtjevu neodgodivo ili najkasnije u roku 24 sata od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva na vašu adresu elektroničke pošte (e mail) te će Vas, u roku 48 sati od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva telefonski ili putem

elektroničke pošte (e mail), pozvati osoba ovlaštena od Hrvatskog lovačkog saveza radi pregleda
oštećenja i izvida štete.
U roku 5 radnih dana od izvršenog pregleda vozila, oštećena osoba dobiti će izvid i procjenu štete te uputu o načinu naknade štete o čemu će Vas i neposredno upoznati ovlaštena osoba Hrvatskog lovačkog saveza prilikom pregleda vozila.
Nakon što oštećena osoba zaprimi izvid i procjenu štete može izvršiti popravak vozila.
Pravo na naknadu štete oštećena osoba ostvaruje samo u slučaju kada je odštetni zahtjev osnovan, a za čije utvrđivanje osnovanosti je potrebno prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala divljač odmah prijaviti policiji i ne udaljavati se s mjesta do dolaska policije, kako bi ovlaštene osobe policije mogle izvršiti očevid o čemu će sastaviti potvrdu ili službenu zabilješku.
U slučaju prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač ne vrijede pravila europskog izvješća o nesreći koje se sastavlja bez policije te isto nije dokaz o nastanku prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač.
Oštećena osoba dužna je potvrdu ili službenu zabilješku izdanu od nadležne policijske postaje
dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu na isti način kako je dostavila i odštetni zahtjev.
Nakon utvrđivanja osnovanosti odštetnog zahtjeva, Hrvatski lovački savez isplatit će oštećenoj osobi naknadu štete na transakcijski račun (tekući ili žiro račun) oštećene osobe.

X